Projekt MeteoTrack (RPMP.01.02.01-12-0377/19) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacje wstępne

MeteoTrack - opracowanie innowacyjnych mechanizmów i algorytmów do personalizowania informacji na podstawie analizy dużej ilości zasobów danych. Projekt dotyczy stworzenia aplikacji prototypowej MeteoTrack. Jednym z elementów ma być prognoza pogody opracowana na podstawie prognoz pochodzących z różnych źródeł informacji i danych meteorologicznych.

Projektowana prognoza pogody MeteoTrack ma powstać dzięki skonstruowanym do tego celu algorytmom wyboru danych, które integrować będą dane różnego pochodzenia, rozdzielczości czasowej i przestrzennej oraz o różnym formacie wejściowym.

Personalizacja opracowanej prognozy dodatkowo umożliwi jej wykorzystanie przez użytkowników w różnych dziedzinach życia i gospodarki.


Innowacyjność projektowanej prognozy pogody MeteoTrack polegać będzie wytworzeniu algorytmów łączących dostępne prognozy pogody pochodzące z różnych źródeł informacji w jedną prognozę, która dzięki swoistej asymilacji danych odznaczać się będzie lepszą sprawdzalnością.

Projekt MeteoTrack obejmuje w swoim zakresie badania przemysłowe oraz prace rozwojowe służące do opracowania innowacyjnych mechanizmów i algorytmów do personalizowania informacji pogodowych na podstawie analizy dużej ilości zasobów danych. W ramach projektu planowane jest zrealizowanie prac badawczych prowadzących do powstania prototypowych aplikacji wytwarzających innowacyjne produkty pogodowe. Aplikacje będą posługiwać się innowacyjnymi interfejsami komunikacyjnymi realizując konkretne zapotrzebowania z obszarów business & consumer, przynoszące wymierne korzyści wynikające z oszczędności, poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia konkurencyjności.

Cel projektu

Udostępnienie najlepszej możliwej informacji pogodowej na podstawie wielu źródeł danych. Zapewnienie możliwości optymalizacji działań i aktywności przez użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych ze względu na prognozowane warunki pogodowe. W wyniku optymalizacji zwiększeniu ulegną bezpieczeństwo i oszczędności, a w przypadku przedsiębiorstw również konkurencyjność.

Odbiorcy

Użytkownikami produktów MeteoTrack będą zarówno odbiorcy indywidualni jak i klienci instytucjonalni.

Transport i logistyka

Dowiedz się więcej

Turystyka i sport

Lotnictwo

Przemysł budowlany

Energetyka

Informacje o projekcie

— Wybór wykonawcy zadania badawczego - 2 lipca 2020
W oparciu o ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich wybrano ofertę Zespołu Meteorologii Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskie na realizację zadania badawczego.
Cena oferty netto 239000 zł.
Oferta ta była jedyną, która wpłynęła.

— Etap I - Luty 2021
Zadanie Badawcze realizowane przez Politechnikę Warszawską

— Etap II - Sierpień 2021
Budowa prototypu doświadczalnego

— Etap III - Kwiecień 2022
Implementacja Instalacji Demonstracyjnej

— Etap IV - Lipiec 2022
Zadanie prawne i marketingowe

Co zrealizowaliśmy

Partner naukowy Politechnika Warszawska dostarczył zgodnie z umową:

Algorytm Wyboru Danych (AWD)
Na zadanie to składało się między innymi:
- spis literatury i materiałów internetowych
- opis metodyki i przeprowadzonych badań
- wyniki cząstkowe z poszczególnych faz badawczych
- opis i tabelaryczne zestawienia reguł działania algorytmu
- kod źródłowy wykonywalnych obliczeń statystycznych i matematycznych

Algorytm Optymalizacji Prognoz (AOP)
Na zadanie to składało się między innymi:
- spis literatury i materiałów internetowych
- opis metodyki i przeprowadzonych badań
- wyniki cząstkowe z poszczególnych faz badawczych
- opis i tabelaryczne zestawienia reguł działania algorytmu w zależności od przyjętych kryteriów
- kod źródłowy wykonywalnych obliczeń statystycznych i matematycznych

Nad czym obecnie pracujemy

Partner projektu firma Printbox, zakończyła prace rozwojowe nad prototypem doświadczalnym, w którym możliwe jest uruchomienie algorytmów w warunkach symulowanych, zbliżonych do rzeczywistych. Prototyp jest rodziną aplikacji komputerowych uruchamianych po stronie serwera, a służących przede wszystkim do:

Pobieranie danych zewnętrznych i uruchamianie algorytmu AWD

Pobieranie zapytań i informacji kontekstowych oraz tłumaczenie ich do wspólnego języka wewnętrznego

Zarządzanie danymi

Uruchomienie algorytmu AOP

Generowanie odpowiedzi