Projekt MeteoTrack (RPMP.01.02.01-12-0377/19) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

MeteoTrack – opracowanie innowacyjnych mechanizmów i algorytmów do personalizowania informacji na podstawie analizy dużej ilości zasobów danych

Dofinansowanie projektu z UE: 1 445 130,85 PLN

Krótki opis projektu

MeteoTrack - opracowanie innowacyjnych mechanizmów i algorytmów do personalizowania informacji na podstawie analizy dużej ilości zasobów danych. Projekt dotyczy stworzenia aplikacji prototypowej MeteoTrack. Jednym z elementów ma być prognoza pogody opracowana na podstawie prognoz pochodzących z różnych źródeł informacji i danych meteorologicznych.

Projektowana prognoza pogody MeteoTrack ma powstać dzięki skonstruowanym do tego celu algorytmom wyboru danych, które integrować będą dane różnego pochodzenia, rozdzielczości czasowej i przestrzennej oraz o różnym formacie wejściowym.

Personalizacja opracowanej prognozy dodatkowo umożliwi jej wykorzystanie przez użytkowników w różnych dziedzinach życia i gospodarki.


Innowacyjność projektowanej prognozy pogody MeteoTrack polegać będzie wytworzeniu algorytmów łączących dostępne prognozy pogody pochodzące z różnych źródeł informacji w jedną prognozę, która dzięki swoistej asymilacji danych odznaczać się będzie lepszą sprawdzalnością.

Projekt MeteoTrack obejmuje w swoim zakresie badania przemysłowe oraz prace rozwojowe służące do opracowania innowacyjnych mechanizmów i algorytmów do personalizowania informacji pogodowych na podstawie analizy dużej ilości zasobów danych. W ramach projektu planowane jest zrealizowanie prac badawczych prowadzących do powstania prototypowych aplikacji wytwarzających innowacyjne produkty pogodowe. Aplikacje będą posługiwać się innowacyjnymi interfejsami komunikacyjnymi realizując konkretne zapotrzebowania z obszarów business & consumer, przynoszące wymierne korzyści wynikające z oszczędności, poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia konkurencyjności.

Cel projektu

Udostępnienie najlepszej możliwej informacji pogodowej na podstawie wielu źródeł danych. Zapewnienie możliwości optymalizacji działań i aktywności przez użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych ze względu na prognozowane warunki pogodowe. W wyniku optymalizacji zwiększeniu ulegną bezpieczeństwo i oszczędności, a w przypadku przedsiębiorstw również konkurencyjność.

Odbiorcy

Użytkownikami produktów MeteoTrack będą zarówno odbiorcy indywidualni jak i klienci instytucjonalni.

Transport i logistyka

Dowiedz się więcej

Turystyka i sport

Lotnictwo

Przemysł budowlany

Energetyka

Informacje o projekcie

— Wybór wykonawcy zadania badawczego - 2 lipca 2020
W oparciu o ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich do realizacji Etapu 1 wybrano ofertę Zespołu Meteorologii Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

— Etap I - Luty 2021
Zadanie Badawcze realizowane przez Politechnikę Warszawską

— Etap II - Sierpień 2021
Budowa prototypu doświadczalnego

— Etap III - Kwiecień 2022
Implementacja Instalacji Demonstracyjnej

— Etap IV - Wrzesień 2022
Zadanie prawne i marketingowe

Co zrealizowaliśmy Etap 1 Zadanie Badawcze

Partner naukowy Politechnika Warszawska dostarczył zgodnie z umową:

Algorytm Wyboru Danych (AWD)
Na zadanie to składało się między innymi:
- spis literatury i materiałów internetowych
- opis metodyki i przeprowadzonych badań
- wyniki cząstkowe z poszczególnych faz badawczych
- opis i tabelaryczne zestawienia reguł działania algorytmu
- kod źródłowy wykonywalnych obliczeń statystycznych i matematycznych

Algorytm Optymalizacji Prognoz (AOP)
Na zadanie to składało się między innymi:
- spis literatury i materiałów internetowych
- opis metodyki i przeprowadzonych badań
- wyniki cząstkowe z poszczególnych faz badawczych
- opis i tabelaryczne zestawienia reguł działania algorytmu w zależności od przyjętych kryteriów
- kod źródłowy wykonywalnych obliczeń statystycznych i matematycznych


Zadanie zakończono zgodnie z umową i planem.

ETAP 2 Budowa prototypu doświadczalnego

Partner projektu firma Printbox, zakończyła prace rozwojowe nad prototypem doświadczalnym, w którym możliwe jest uruchomienie algorytmów w warunkach symulowanych, zbliżonych do rzeczywistych. Prototyp jest rodziną aplikacji komputerowych uruchamianych po stronie serwera, a służących przede wszystkim do:

Zadanie zakończono zgodnie z umową i planem.

Pobieranie danych zewnętrznych i uruchamianie algorytmu AWD

Pobieranie zapytań i informacji kontekstowych oraz tłumaczenie ich do wspólnego języka wewnętrznego

Zarządzanie danymi

Uruchomienie algorytmu AOP

Generowanie odpowiedzi

ETAP 3 Implementacja Instalacji Demonstracyjnej

W ramach prac własnych w obszarach UI/UX design oraz Frontend development, zrealizowana została instalacja demonstracyjna działająca w technologii web w środowisku przeglądarek internetowych. W wyniku eksperymentalnych prac rozwojowych, polegających na opracowaniu prototypu - instalacji demonstracyjnej możliwe jest testowanie i walidacja nowych produktów, procesów i usług dostarczanych przez MeteoTrack.

Instalacja demonstracyjna powstała w formie aplikacji pogodowej działającej w środowisku przeglądarki internetowej. W celu wykorzystania i prezentacji działania innowacyjnych procesów i powstałych w ich wyniku produktów w obszarze MeteoTrack_DSI (Etap 2), stworzyliśmy równie innowacyjną aplikację demonstracyjną MeteoTrack_WEB. Aplikacja demonstruje wymierny rezultat i działanie algorytmów w postaci bardziej wiarygodnych prognoz oraz zoptymalizowanych pogodowo tras i lokalizacji geograficznych.

Zadanie zakończono zgodnie z umową i planem.

ETAP 4 Zadania prawne i marketingowe

W ramach zadania analizy rynku wykonano szereg badań i analiz skutkujących opracowaniem szeregu działań marketingowych dla tworzonych produktów MeteoTrack Agro. W tym etapie dostarczone zostało m. in.: Badanie rynku dla nowego innowacyjnego rozwiązania MeteoTrack - perspektywy rynkowe, Badanie rynku dla nowego innowacyjnego rozwiązania MeteoTrack -analiza konkurencji, Badanie rynku dla nowego innowacyjnego rozwiązania MeteoTrack- strategia marketingowa, Badanie rynku dla nowego innowacyjnego rozwiązania MeteoTrack- analiza ekonomiczna.

W ramach zadania Analizy prawna wykonane zostały prace z obszaru prawno handlowego w ramach, których dostarczono: Politykę prywatność i zasad korzystania z aplikacji MeteoTrack_dsi w 2 językach, Politykę prywatność i zasad korzystania z aplikacji MeteoTrack_web w 2 językach, Wzory umów dla Meteotrack_dsi i minimum 3 sektorów branżowych w 2 językach

Zadanie zakończono zgodnie z umową i planem.